Hoe zit het met de rente?

De wettelijke vergoeding van de incassokosten waarop volgens de nieuwe regeling aanspraak kan worden gemaakt, wordt berekend over de hoofdsom. De schuldeiser kan daarnaast niet ook aanspraak maken op een vergoeding voor de kosten voor het incasseren van de verschuldigde wettelijke rente. Het is voor de berekening van de verschuldigde vergoeding voor de incassokosten in beginsel niet van belang hoe lang de schuldenaar in verzuim is. Wel wordt gewezen op artikel 6:119, tweede lid en artikel 6:119a, derde lid BW. In die bepalingen wordt de hoofdsom na afloop van een jaar waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd (dus verhoogd) met het bedrag dat aan wettelijke rente is berekend. 

Dit heeft tot gevolg dat wanneer het innen van de incassokosten langer duurt dan een jaar, de incassokosten opnieuw berekend kunnen worden aan de hand van nieuwe hoofdsom van de vordering (d.w.z. de oorspronkelijke hoofdsom verhoogd met de wettelijke rente). Het voorgaande geldt in gelijke mate wanneer er een hogere rente is bedongen in plaats van de wettelijke rente (punt 5 Nota van Toelichting).