helpdesk-1

'Er komt een incassoregister'

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki)

'Er komt een incassoregister.' Met die woorden in het regeerakkoord van Kabinet Rutte III maakte de incassobranche in 2017 kennis met de gedachte dat regulering van de branche aanstaande was.

De NVI heeft met het Incasso Keurmerk jarenlang aan de door de overheid bepleitte zelfregulering voldaan. Ondertussen staken we niet onder stoelen of banken er een groot voorstander van te zijn dat er een wet zou komen voor álle incassobureaus. We pleitten daarvoor omdat zelfregulering z'n beperkingen kent. 

Eindelijk is het zover en is wetgeving voor de gehele branche ingevoerd, want per 1 april 2024 is de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) inwerking getreden.

Deze wettelijke regulering is een juridische erkenning van de rol die incassobureaus hebben. Met de inwerkingtreding van Wki wordt de grote maatschappelijke en economische relevantie van het beroep, geprofessionaliseerd. 

Uit de Wki is onmiskenbaar af te lezen dat de wetgever zich heeft laten inspireren door het Incasso Keurmerk, waarmee de NVI flink heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze wet. Daarmee is hard gewerkt aan regulering van waar incasso over gaat: de schuldeiser op een fatsoenlijke manier helpen betaald te krijgen. Deze maatschappelijk en economisch belangrijke taak wordt daarmee ook in 'Den Haag' intussen steeds beter gezien.

Wat is er op 1 april 2024 ingevoerd?

Ten eerste is dat de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Deze wet van 11 mei 2022 omvat de nodige artikelen over de registratie in het incassoregister, eisen aan de uitvoering van de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden en het personeel, de samenwerking tussen de verschillende toezichthouders, en het doorberekenen van de daarmee gepaard gaande kosten. Download hier de Wki. In de wet staan zaken benoemd die nader zijn uitgewerkt in een Besluit.

Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki)

In deze Algemene maatregel van bestuur van 20 februari 2024 zijn de nodige zaken verder uitgewerkt, zoals eisen met betrekking tot de kwaliteit van incassodienstverlening, de hoogte van het tarief van de registratie, een aanpassing van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wki. Download hier de Bki.

Regeling kwaliteit incassodienstverlening (Rki)

In de ministeriële regeling van 23 maart 2024 zijn regels over enkele kwaliteitseisen voor incassodienstverleners verder uitgewerkt. Deze gaan specifiek in op de vakbekwaamheid, de manier van benaderen van een schuldenaar, de informatieverstrekking en bereikbaarheid en de inrichting van dossiers. Download hier de Rki.

Uitzonderingen
Het samenspel tussen deze drie documenten behelst de wettelijke regulering van de incassobranche. Alle incassodienstverleners moeten met ingang van 1 april 2024 aan de inhoud van deze wet- en regelgeving voldoen, op twee zaken na.
Incassobureaus die vóór 1 april al buitengerechtelijke werkzaamheden verrichtten moeten uiterlijk op 1 april 2025 beschikken over de Wki-vergunning. En de aanpassing in de incassokosten voor periodieke vorderingen gaat pas per 1 oktober 2024 in.

U treft hier de komende tijd nadere informatie aan, want uiteraard houden we de buitenwereld geïnformeerd over de stand van zaken. Check van tijd tot tijd onze nieuwsitems en word ook lid van de NVI-groep op Linkedin.

Hoe kwam de Wki tot stand?

De plenaire behandeling van de Wki stond in april 2022 op de agenda en toen werd het wetsvoorstel door de Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind verdedigd. Het was erg teleurstellend dat slechts vier van de 150 Kamerleden bij het debat over dit belangrijke onderwerp aanwezig waren.

Op 12 april 2022 is het voorstel aangenomen door de Tweede Kamer met de navolgende stemming:

  • Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD.
  • BIJ1 en Lid Gündogan waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Position paper NVI

De NVI heeft in een eerder stadium een position paper opgesteld over de Wki, waarin de bezwaren tegen het wetsvoorstel zijn opgetekend. Een geactualiseerde versie hiervan kunt u hier inzien.


Nota naar aanleiding van het Verslag

Op 19 november 2021 stuurde demissionair minister Sander Dekker de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer. De NVI heeft daarop bijgaande reactie gegeven.


Eindrapport SEO marktonderzoek incassobranche

Op 18 maart 2022 werd het eindrapport van onderzoeksbureau SEO naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij marktonderzoek heeft gedaan naar de incassobranche. Op 1 april stuurde de NVI een persbericht uit waarin zij afstand neemt van dit onderzoek dat volgens de NVI onvolledig is en niet gedegen.


Internetconsultatie Algemene Maatregel van Bestuur (Bki)

Er moest ruim een jaar worden gewacht op de reactie op de ruim 25 reacties die in juni 2022 waren ingediend op de internetconsultatie over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening. Dit betrof de inhoud van de Algemene maatregel van bestuur waarin de kwaliteitseisen nader zijn uitgewerkt die in de Wki staan verwoord.


8 mei 2023
Ontwerpregeling Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) bekend

De vele reacties op de internetconsultatie in juni 2022 waren verwerkt en per 8 mei 2023 waren de aanpassingen in het openbare concept ontwerpregeling Bki te lezen. Dit document was voor advies aanhangig bij de Raad van State en het was vrij uitzonderlijk dat langs deze weg inzage verkregen werd. Dit had oa te maken met de Wet open overheid (Woo) die vanaf 1 mei 2022 inwerking is getreden.