Klachten

Klachtencommissie alleen voor incassobureaus die NVI-lid zijn

Wanneer het via het KIGID niet lukt om tot een oplossing te komen tussen een klager en het beklaagde lid van de NVI, staat de gang naar de Klachtencommissie open. Die commissie buigt zich over de klacht na betaling van een depotgeld van €50,-.

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de NVI handelt de Klachtencommissie de klachten over de handelwijze van bij ons aangesloten leden. Klachten over een incassobureau dat géén lid is van de NVI kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

Belangrijke informatie, te lezen vóórdat u tot indiening van een klacht overgaat

Met enige regelmaat worden klachten ingediend die vervolgens als niet-gegrond of niet-ontvankelijk moeten worden beoordeeld. Daarom wijzen wij u op de navolgende tips en raden u aan deze goed door te nemen voordat u daadwerkelijk een klacht indient. Dit voorkomt wellicht teleurstellingen.

  • KIGID en eventueel de Klachtencommissie zijn uitsluitend belast met het toezicht op de gedragsregels die gelden voor leden van de NVI. Het gaat daarbij om met name om de regels, neergelegd in het Incasso Keurmerk, dat u elders op deze website aantreft. De beoordeling geschiedt aan de hand van het Huishoudelijk Reglement en de Geschillenregeling, waarin onder meer de werkwijze van de Klachtencommissie is verwoord.
  • Over inhoudelijke geschillen tussen u en het NVI-incassobureau wordt geen uitspraak gedaan. Dat betekent dat bijvoorbeeld vragen of de vordering wel juist is, en of u dus wel of niet moet betalen, of er wel of niet een contract bestaat en of een zaak wel terecht uit handen is gegeven kunt u niet klagen. Uw klacht zal dan niet in behandeling worden genomen. De beoordeling van dit soort vragen is namelijk voorbehouden aan de civiele rechter. 
  • De Klachtencommissie beoordeelt ook geen klachten over het handelen van de opdrachtgever van het incassobureau, maar uitsluitend over het handelen van het incassobureau.
  • Indien uw klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, zijn de door de Klachtencommissie op te leggen sancties beperkt tot die in het Huishoudelijk Reglement. U vindt dit eveneens op deze website. Andere dan de daarin opgenomen sancties kunnen door de Klachtencommissie niet worden opgelegd. Wilt u bijvoorbeeld (schade)vergoeding of terugbetaling vorderen, dan is de route via de Klachtencommissie niet de aangewezen weg.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u eerder gedane uitspraken raadplegen. Tot en met 2021 werden dergelijke uitspraken gedaan door voorheen de Raad van Toezicht en nu de Klachtencommissie.

U kunt bijvoorbeeld zien of en zo ja, hoe er mogelijk al eerder over situaties die met uw klacht overeenkomen, is geoordeeld. Let er wel op dat dit alleen ter informatie dient. Iedere klacht wordt op zichzelf beoordeeld aan de hand van de omstandigheden die betrekking hebben op die specifieke klacht.

U kunt aan eerdere uitspraken geen rechten ontlenen. 

Mocht u na lezing van het bovenstaande tot de conclusie komen dat het NVI-lid in kwestie zich niet behoorlijk heeft gedragen, dan kunt u daarover een klacht indienen bij het KIGID