Klachten

Kigid en Klachtencommissie alléén voor NVI-incassobureaus

Is uw incassobureau niet aangesloten bij NVI? Dan kunt u geen klacht indienen bij KIGID.

U kunt dan eventueel bij het Juridisch Loket of bij de ACM een klacht indienen. Check hier of u te maken heeft met een incassobureau dat NVI-lid is of aspirant-lid.

Voor klachten over NVI-leden kunt u wel bij het KIGID terecht. Zij bemiddelen tussen klager en het beklaagde NVI-lid om tot een oplossing voor het geschil te komen.

Als het via KIGID niet lukt om tot een oplossing te komen staat de gang naar de Klachtencommissie open. Die commissie buigt zich over de klacht nadat een depotgeld van €50,- is betaald.

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de NVI handelt de Klachtencommissie de klachten over de handelwijze van bij ons aangesloten leden. Klachten over een incassobureau dat géén lid is van de NVI worden niet in behandeling genomen.

 

Belangrijke informatie, te lezen vóórdat u tot indiening van een klacht overgaat

Met enige regelmaat worden klachten ingediend die vervolgens als niet-gegrond of niet-ontvankelijk worden beoordeeld. Neem onderstaande tips daarom goed door om teleurstellingen te voorkomen.

  • KIGID en de Klachtencommissie behandelen alleen klachten over gedragingen van NVI-leden. Het gaat dan oa om de regels in het Incasso Keurmerk en de Gedragscode. De beoordeling van de klacht gebeurt aan de hand van het huishoudelijk reglement en de geschillenregeling. De Klachtencommissie handelt volgens het reglement Klachtencommissie.
  • Een geschil over de inhoud van een zaak tussen u en het NVI-incassobureau wordt niet behandeld. U kunt dus niet klagen indien u meent dat een vordering onjuist is, en of u dus wel of niet moet betalen, en of er wel of geen contract bestaat, en of een zaak wel terecht uit handen is gegeven. Uw klacht wordt dan niet in behandeling genomen. Over dit soort klachten/vragen kan alleen de burgerlijke (=civiele) rechter zich buigen. 
  • De Klachtencommissie beoordeelt géén klachten over het handelen van de opdrachtgever van het incassobureau, maar alleen over het handelen van het NVI-lid.
  • Indien uw klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, kan de Klachtencommissie sancties opleggen die staan in het huishoudelijk reglement. U vindt dit eveneens op onze website. Andere dan de daarin opgenomen sancties kunnen door de Klachtencommissie niet worden opgelegd. Schadevergoeding of terugbetaling vorderen via de Klachtencommissie kan ook niet.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u eerder gedane uitspraken raadplegen. Tot en met 2021 deed de Raad van Toezicht uitspraken, nu is dat de Klachtencommissie.

U kunt bijvoorbeeld zien of en zo ja, hoe er mogelijk al eerder over situaties die met uw klacht overeenkomen, is geoordeeld. Let er wel op dat dit alleen ter informatie dient. Iedere klacht wordt op zichzelf beoordeeld aan de hand van de omstandigheden die betrekking hebben op die specifieke klacht.

U kunt aan eerdere uitspraken geen rechten ontlenen. 

Mocht u na lezing van het bovenstaande tot de conclusie komen dat het NVI-lid in kwestie zich niet behoorlijk heeft gedragen, dan kunt u daarover een klacht indienen bij het KIGID

Klachten vanaf 1 april 2024 via Kifid

Consumenten met een tuchtklacht over een NVI-lid moeten de klacht altijd eerst voorleggen aan het incassobureau zelf. Lost het incassobureau de klacht niet naar tevredenheid op, dan kan nog tot 1 april 2024 worden geklaagd bij Kigid en de Klachtencommissie van NVI zoals hiervoor beschreven.

Vanaf 1 april 2024 kunnen consumenten voor tuchtklachten over NVI-leden naar het financiële klachtenloket Kifid. Het indienen van een klacht bij Kifid is gratis voor een consument. Kifid behandelt deze klachten volgens het dan geldende reglement Geschillencommissie Kifid. U leest hier te zijner tijd hoe dit in z'n werk gaat.


Over Kifid


Kifid is het financiële klachtenloket dat mensen met een klacht over een financiële dienst of dienstverlener een deskundige en laagdrempelige oplossing biedt, als alternatief voor een gang naar de rechter. Kifid creëert een gelijk speelveld waar consumenten, kleinzakelijke ondernemers en financiële dienstverleners ieder de gelegenheid krijgen hun verhaal te doen. Medewerkers van Kifid en leden van de Geschillencommissie en Commissie van Beroep zijn onpartijdig. Zij houden rekening met de kennisachterstand van consumenten en kleinzakelijke ondernemers, die in de regel zonder advocaat procederen.