Klachten

Klachtencommissie alléén voor NVI-incassobureaus

Is uw incassobureau niet aangesloten bij NVI? Dan kunt u geen klacht indienen bij KIGID. U kunt dan eventueel bij het Juridisch Loket of bij de ACM een klacht indienen. Check hier of u te maken heeft met een incassobureau dat NVI-lid is of aspirant-lid.

Voor klachten over NVI-leden kunt u wel bij het KIGID terecht. Zij bemiddelen tussen klager en het beklaagde NVI-lid om tot een oplossing voor het geschil te komen.

Wanneer het via het KIGID niet lukt om tot een oplossing te komen, staat de gang naar de Klachtencommissie open. Die commissie buigt zich over de klacht nadat een depotgeld van €50,- is betaald.

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de NVI handelt de Klachtencommissie de klachten over de handelwijze van bij ons aangesloten leden. Klachten over een incassobureau dat géén lid is van de NVI worden niet in behandeling genomen.

 

Belangrijke informatie, te lezen vóórdat u tot indiening van een klacht overgaat

Met enige regelmaat worden klachten ingediend die vervolgens als niet-gegrond of niet-ontvankelijk worden beoordeeld. Neem onderstaande tips daarom goed door om teleurstellingen te voorkomen.

  • KIGID en de Klachtencommissie zijn uitsluitend belast met het toezicht op de gedragsregels die gelden voor leden van de NVI. Het gaat daarbij om met name om de regels in het Incasso Keurmerk en de Gedragscode, die u elders op deze website aantreft. Aan de hand van het huishoudelijk reglement en de geschillenregeling vindt de beoordeling van de klacht plaats. In de geschillenregeling staat onder meer de werkwijze van de Klachtencommissie verwoord.
  • Over inhoudelijke geschillen tussen u en het NVI-incassobureau wordt geen uitspraak gedaan. Dat betekent dat bijvoorbeeld vragen of de vordering wel juist is, en of u dus wel of niet moet betalen, of er wel of geen contract bestaat en of een zaak wel terecht uit handen is gegeven, kunt u niet klagen. Uw klacht wordt dan niet in behandeling genomen. Over dit soort klachten/vragen kan alleen de burgerlijke (=civiele) rechter zich buigen. 
  • De Klachtencommissie beoordeelt géén klachten over het handelen van de opdrachtgever van het incassobureau, maar uitsluitend over het handelen van het incassobureau.
  • Indien uw klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, zijn de door de Klachtencommissie op te leggen sancties beperkt tot die in het huishoudelijk reglement. U vindt dit eveneens op deze website. Andere dan de daarin opgenomen sancties kunnen door de Klachtencommissie niet worden opgelegd. (Schade)vergoeding of terugbetaling vorderen via de Klachtencommissie kan niet.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u eerder gedane uitspraken raadplegen. Tot en met 2021 werden dergelijke uitspraken gedaan door voorheen de Raad van Toezicht en nu de Klachtencommissie.

U kunt bijvoorbeeld zien of en zo ja, hoe er mogelijk al eerder over situaties die met uw klacht overeenkomen, is geoordeeld. Let er wel op dat dit alleen ter informatie dient. Iedere klacht wordt op zichzelf beoordeeld aan de hand van de omstandigheden die betrekking hebben op die specifieke klacht.

U kunt aan eerdere uitspraken geen rechten ontlenen. 

Mocht u na lezing van het bovenstaande tot de conclusie komen dat het NVI-lid in kwestie zich niet behoorlijk heeft gedragen, dan kunt u daarover een klacht indienen bij het KIGID