Bezwaar en beroep

Wat als u niet bent geslaagd?

Indien u onverhoopt niet bent geslaagd voor een module kunt u uiteraard hernieuwd examen doen. De aanmelding hiervoor geschiedt op dezelfde wijze als bij een regulier (eerste) examen. U kunt de foutief beantwoorde vragen overigens ook inzien bij Examenadviesburo, kijk hier onder 'Inzage-mogelijkheid'.

Dit geldt niet voor de Permanent Actueel module: u krijgt na afronding van die toets meteen een herkansingsmogelijkheid. De online toetsing kan maximaal drie keer worden afgelegd. Is de online toets dan nog steeds niet met voldoende gevolg afgelegd, dan is de NVI-medewerker verplicht om opnieuw examen in de NVI Basis module te doen. In de PA module is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Hoe tekent u bezwaar aan tegen de uitslag van een examen?

Een kandidaat die het niet eens is met de uitslag kan bezwaar aantekenen. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd dat gelijk staat aan het tarief voor het examen. Een bezwaarschrift kan via het eigen aangemaakte account in EMO het ‘product’ bezwaarschrift worden aangevraagd. Met een betaling via iDeal wordt vervolgens het griffierecht voldaan. Er is een griffierecht verschuldigd, omdat bij bezwaar (evenals ook beroep) extra werk uitgevoerd moet worden door Examenadviesburo.

Het bezwaarschrift kan per e-mail of per post bij Examenadviesburo worden ingediend. Na ontvangst van een dergelijk document, wordt door hen eerst gecontroleerd of het griffierecht is betaald. Als dat het geval is, wordt het bezwaar verder in behandeling genomen. In het Examenreglement staat alle informatie over deze procedure.

Wanneer en hoe stelt u beroep in?

Is de uitspraak op het bezwaar naar de mening van de kandidaat niet juist, dan kan beroep worden ingesteld dat wordt behandeld door de Stichting Examenkamer. Deze organisatie ziet toe op een juist verloop van alle examens. Het tarief voor een beroepschrift bestaat uit twee componenten: 1) een bedrag van € 300,- als griffierecht dat de kandidaat via EMO dient te betalen (via iDEAL); 2) een bedrag van € 80,- dat moet worden betaald aan de Examenkamer. Dit totaalbedrag is hoger omdat er speciale inhoudsdeskundigen worden ingeschakeld die niet bij de Examenkamer zelf in dienst zijn.

Zodra het beroep gegrond is verklaard, ontvangt de kandidaat het gehele bedrag terug. Als het beroep niet gegrond is verklaard, ontvangt de kandidaat niets. Het beroepschrift dient bij de Stichting Examenkamer te worden ingediend. Via deze link is de procedure voor beroepschriften in te zien na download.