Privacyverklaring

Privacy en cookies

De NVI respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft (via contactformulieren) vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de verstrekte persoonsgegevens gebeurt op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt. Wij zijn conform de AVG aan te wijzen als ‘de verantwoordelijke’ voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Toepassingsbereik

Dit privacy statement is van toepassing op de website van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-Ondernemingen (NVI) en op het gebruik van de contactformulieren.

Persoonsgegevens

Op onze contactformulieren laat u gegevens achter. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld NAW-gegevens, uw e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn te kwalificeren als persoonsgegevens.

Wij gaan er vanuit dat alleen meerderjarige bezoekers informatie achterlaten op de website. Bent u jonger dan 18 jaar, dan is ook toestemming nodig van uw ouders om ons contactformulier in te vullen.

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te treden nadat u het contactformulier heeft ingevuld;
  • om met uw organisatie in contact te treden omtrent aanvraag van het (aspirant of geassocieerd) lidmaatschap.
Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • na het opnemen van contact worden de persoonsgegevens via het contactformulier verwijderd binnen één (1) maand nadat het contact heeft plaatsgevonden, tenzij het behouden ervan nodig is voor verdere terugkoppeling of contactmomenten in de toekomst;
  • voor het aanvragen van het (aspirant of geassocieerd) lidmaatschap zullen de persoonsgegevens die tijdens deze aanvragen worden verzameld, worden verwijderd binnen zes (6) maanden nadat er een definitief lidmaatschap is toegekend danwel er een afwijzing heeft plaatsgehad;
  • nadat het lidmaatschap is geëindigd worden de verzamelde persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap vernietigd na een periode van zeven (7) jaar.
Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de persoonsgegevens die we verwerken en nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik.

Wijzigingen privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Indien u na wijziging van het privacy statement gebruik blijft maken van de website, dan is het gewijzigde privacy statement op dit gebruik van toepassing.

Recht op inzage en correctie

Indien de NVI beschikt over persoonsgegevens of u het vermoeden heeft dat wij daar over beschikken, kunt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens. U stuurt ons daarvoor een schriftelijk verzoek. Indien u na inzage onjuistheden in uw persoonsgegevens constateert, dan kun u ons vragen om de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Verzoeken kunnen via een e-mail aan info@nvio.nl worden gestuurd.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van de informatie op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende bevragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Laatste aanpassing: 28 juni 2018