Waarover kunt u géén klacht indienen?

Het gaat in de klachtenprocedure nadrukkelijk niet om geschillen over de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van het NVI-incassobureau en de debiteur.
Als er onenigheid is over bijvoorbeeld de vraag of uw leverancier wel heeft geleverd wat is afgesproken, of wanneer er discussie is over de hoogte van incassokosten, dan moet dat worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter, ook wel civiele rechter genoemd.
U kunt bij KIGID alleen klagen over gedragingen van een NVI-lid die tegen de NVI-regels ingaan. Houd u daar svp rekening mee voordat u een klacht indient.