Waarover kunt u géén klacht indienen?

Het gaat in de klachtenprocedure nadrukkelijk niet om geschillen over de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van het NVI-incassobureau en de debiteur. Een geschil over bijvoorbeeld het al dan niet rechtsgeldig zijn van een overeenkomst of over de vraag of een crediteur wel heeft geleverd wat is afgesproken of bijvoorbeeld over de hoogte en eventuele verschuldigdheid van incassokosten moet worden voorgelegd aan de civiele rechter. En dus niet bij het KIGID.