Inhoud ontwerpregeling Bki bekend

Op 8 mei jongstleden konden we eindelijk de inhoud van de ontwerpregeling over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) lezen. Het concept is openbaar gemaakt via de Raad van State, alwaar het document nu voor advies aanhangig is.


Open normen

Het meest opvallende is dat de kwaliteitseisen nu vooral op hoofdlijnen zijn geregeld en dus minder gedetailleerd zijn voorgeschreven dan in het document van de internetconsultatie. Deze onderwerpen zijn in ieder geval vereenvoudigd: 
1) vakbekwaamheid 
2) de eisen aan de omgang met de schuldenaar
3) de informatievoorziening aan de schuldenaar en
4) de eisen aan de inrichting van het dossier. 
Dat betekent dat in de Bki veel open normen staan waar een incassobureau zich aan moet gaan houden bij zijn werkzaamheden. De opbouw van de vordering en de klachtenregeling zijn wel gedetailleerder uitgewerkt.

Ministeriële regeling

In het besluit is de mogelijkheid ingebouwd om de (open) normen nader in te vullen bij ministeriële regeling. Dit geeft snelheid in gewenste aanpassingen na invoering. Een AMvB wordt immers in de ministerraad besproken en heeft advies van de Raad van State nodig. Dat kent een ministeriële regeling niet.


Reacties op internetconsultatie juni 2022

In de uitvoerige toelichting is vanaf pagina 23 (nr. 6. advies en consultatie) te lezen hoe de vele reacties die vorig jaar op de internetconsultatie werden ingediend, zijn beoordeeld en verwerkt. De bijdrage die de NVI heeft geleverd heeft voor de nodige aanpassingen gezorgd.

Informatiebijeenkomst

Voor de definitieve versie van het Bki zal het advies van de Raad van State moeten worden afgewacht. Wel is het mogelijk om al beter richting te krijgen waar incassobureaus zich op rondom de kwaliteitseisen moeten gaan voorbereiden. Het onderwerp kan daarmee in ieder geval ook worden besproken in de aanstaande informatiebijeenkomst van 23 mei aanstaande in Papendal. Als u zich nog niet heeft aangemeld, dan kunt u dit hier alsnog doen. De toegang is gratis, maar u dient zich wel aan te melden vanwege de capaciteit van de zaal. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

1325-1
Hotel Papendal in Arnhem