Wijzigingen WSNP en uitspraken hierover

Op zaterdag 1 juli 2023 is de vernieuwde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) in werking getreden. In deze wet staat hoe mensen met schulden weer schuldenvrij kunnen worden via een Wsnp-traject en zo een nieuwe start kunnen maken. In de wet zijn diverse wijzigingen doorgevoerd waarmee procedures rondom schuldsanering toegankelijker en efficiënter moeten worden. De rechtspraak mengde zich behoorlijk in de discussie die eraan vooraf ging. Hoe zich de mening vormt is de komende tijd wellicht het best in uitspraken terug te vinden. We hebben de eerste uitspraken die inmiddels zijn gedaan hieronder geplaatst. Heeft u meer uitspraken hierover beschikbaar? Laat het ons weten en we voegen ze toe! 

Belangrijkste wijzigingen

* De looptijd van het Wsnp-traject wordt ingekort van 3 naar 1,5 jaar waardoor schuldenaren sneller het traject kunnen doorlopen en sneller een schuldenvrije toekomst tegemoet kunnen zien. Als de situatie erom vraagt, zijn langere termijnen mogelijk.

*Normaal begint het Wsnp-traject en de termijn van 1,5 jaar te lopen nadat de rechter heeft besloten een schuldenaar toe te laten tot de Wsnp. Met de wijziging van de wet is het mogelijk dat de Wsnp al begint te lopen tijdens het minnelijke traject. Daarvoor is het nodig dat de schuldenaar in het minnelijke traject maximaal aflost aan de gezamenlijke schuldeisers, zoals hij zou moeten aflossen in de Wsnp. 

* De termijn waarbinnen de schuldenaar te goeder trouw moet zijn geweest bij het laten ontstaan en of het onbetaald laten van de schulden, wordt verkort van 5 naar 3 jaar.

* De zogenoemde tienjaarstermijn vervalt. In de oude situatie gold dat mensen die binnen 10 jaar na een Wsnp-traject opnieuw in de problematische schulden kwamen, waren uitgesloten van de wettelijke schuldsanering.

Uit: rechtspraak.nl

Ook Bureau WSNP heeft in samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak het nodige op een rij gezet: lees hier hun verslag over de wijzigingen

Uitspraken

Rechtbank Overijssel d.d. 31 juli 2023

Afwijzing verzoek dwangakkoord omdat rechtbank van oordeel is dat er geen sprake is van een problematische schuldensituatie. Er is een aanbod gedaan aan schuldeisers waarbij is uitgegaan van een spaartermijn van 18 maanden, terwijl de totale schuldenlast in circa 38 maanden kan worden afgelost. Dit is naar het oordeel van de rechtbank een afzienbare periode. Lees hier de gehele uitspraak.

Rechtbank Overijssel d.d. 10 juli 2023

De rechtbank wijst een verzoek tot korting op de duur van de wettelijke schuldsaneringsregeling (wsnp) wegens in het voortraject gedane aflossingen af. Het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling is wel toegewezen. De rechtbank oordeelt dat het toepassen van de korting leidt tot verschillen tussen schuldenaren, terwijl zij daar helemaal niets aan of tegen kunnen doen. Ook heeft verzoekster onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij zich in het voortraject volledig naar Wsnp-normen heeft gedragen, zodat het verzoek tot korting op de duur van de wettelijke schuldsanering (ook) op die grond is afgewezen. Lees hier de gehele uitspraak.