Advies Bki Raad van State bekend

Op 31 juli 2023 werd het advies van de Raad van State bekend over het concept-Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki). Dit is de Algemene maatregel van bestuur waarin nadere kwaliteitseisen worden gesteld. De Raad heeft maar over een beperkt aantal zaken geadviseerd, namelijk over vakbekwaamheid, toezicht, tariefstelling en persoonsgegevens. Helaas is er niets gezegd over de (cumulatie van) incassokosten.

Kort samengevat gaat het om deze componenten:

Vakbekwaamheid
In de Bki staat dat een opleiding van ten minste niveau 3 of niveau 4 van het Europees kwalificatiekader moet zijn gevolgd. Daarin moet aandacht zijn besteed aan relevante wetgeving, de omgang met mensen en de praktische vaardigheden om daaraan een goede toepassing te geven (aldus de toelichting). De Raad van State vindt echter dat die aandachtspunten niet verplicht volgen uit de vereist gestelde niveaus 3 en 4 en adviseert nadere motivatie in de toelichting en zonodig aanpassing van het besluit.

Toezicht
Ook vindt de Raad van State dat er beter inzicht moet komen in de wijze waarop het toezicht plaatsvindt en in de verhoudingen tussen de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Financiële Markten, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Deken van de Nederlandse orde van advocaten met betrekking tot dat toezicht.

Tariefstelling
Voor de kosten die moeten worden betaald voor de registratieaanvraag, het registerbeheer, de handhaving en het toezicht vindt differentiatie naar omzet plaats. De Raad van State vindt het omzetbegrip echter te onduidelijk en wil ook een toelichting op de evenredigheid van de tariefstelling.

Bijzondere persoonsgegevens
Tot slot merkt de Raad van State op dat de Wki geen specifieke wettelijke basis biedt voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld mbt gegevens over gezondheid of gegevens waaruit politieke opvattingen blijken). De Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch DPA) heeft hierover geadviseerd. Omdat er een wettelijke grondslag nodig is adviseert men de Wki (dus de wet!) zo spoedig mogelijk aan te passen.

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Raad van State.

De verwachte invoeringsdatum is nog steeds 1 januari 2024.