Weer uitstel Wki - tot 1 maart 2024

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening wordt wéér uitgesteld. De nieuwe ingangsdatum is nu vermoedelijk 1 maart 2024, dat staat althans in de brief die minister Weerwind vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De reden van het uitstel is ondermeer gelegen in het feit dat er nog teveel details moeten worden uitgewerkt voor het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (de AMvB), dit naar aanleiding van het advies van de Raad van State onlangs. Ook de ministeriële regeling is nog niet af. Hierin worden nadere regels uitgewerkt, zoals met betrekking tot de vakbekwaamheid.

In de brief wordt ook gesproken over de uitkomsten van de thematafels die in de afgelopen maanden zijn gehouden met het 'werkveld'. De uitkomsten ervan zijn vervat in de bijlagen die bij de brief zijn gevoegd:

1. Kwaliteitsfonds gerechtsdeurwaarders. Wenselijkheid en invulling (rapport SEO, oktober 2023)
2. Reis van de vordering
3. Kennisanalyse Invordering. Zicht op de beschikbare kennis over de positie en belangen van betrokken actoren en vraagstukken rondom invordering door private schuldeisers (rapport Lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht, uitgevoerd iov het ministerie van Justitie en Veiligheid, oktober 2023)
4. Beslisnota inzake uitwerking motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten

De komende tijd zullen we de inhoud van de bijlagen nader bestuderen en zonodig van opmerkingen voorzien.