Toelichting NVI op 11 kansen


Naar aanleiding van de webinars die door de brancheverenigingen in het creditmanagement zijn georganiseerd (KBvG, NVI, VCMB en VVCM) is een elf-kansen-manifest opgesteld, waarmee de organisaties willen bijdragen aan continuiteit en betrouwbaarheid in het economisch verkeer.

De brancheverenigingen hebben een aantal van de adviezen toegelicht. De NVI heeft de volgende drie urgenties uit het advies nader omschreven:


- Het ministerie van Economische Zaken moet in het politieke debat over schulden en armoede de schuldeiser vertegenwoordigen om de economische waarde van tijdige betaling te borgen.

- Voor de regulering van de incassobranche en de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening is toezicht en handhaving van de regelgeving onmisbaar. Gereguleerde Incassobureaus moeten toegang krijgen tot de Basis Registratie Personen.

- Alle gemeentelijke schuldhulporganisaties moeten verplicht worden om consequent gebruik te maken van het Verwijs Index Schuld Hulpverlening-systeem (VISH)
.Toelichting NVI

Sedert 2017 is er veel gepraat over armoede en schuldenpolitiek. Er is bij voortduring aandacht geschonken aan de schuldenaar en de nodige initiatieven zijn ontwikkeld om te voorkomen dat ontstane schulden verworden tot problematisch, en daarmee grotendeels onoplosbaar blijken voor velen. De schuldeiser is in dat debat weinig in beeld geweest en dat moet veranderen. Er moet meer oog en oor komen voor diens positie, en het economisch belang dat is gemoeid met tijdig betalen moet echt op de agenda komen. Daarom is het nodig dat ook het Ministerie van Economische Zaken zich op het toneel begeeft om de economische paragraaf in de schuldenproblematiek te helpen belichten.

Met de aanstaande Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) is regulering van de incassobranche aan de orde. Die wet kan alleen maar effectief zijn door hoge kwaliteitseisen die vooraf kenbaar en effectief zijn. Ook is sterk en eenduidig toezicht nodig. Daarvoor moet dan wel één toezichthouder worden aangewezen voor de twee beroepsgroepen die zich het meest met minnelijke incasso bezighouden: incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. Het Bureau Financieel Toezicht houdt op laatstgenoemde al toezicht en het dient de logica dat dit ook voor incassobureaus gaat gelden. Met hun kennis en ervaring kan toezicht op een hoger niveau worden getild dan thans is voorzien in het wetsvoorstel.

Bovendien moet bij invoering van de Wki ook worden gestreefd naar een simpele en logische bevoegdheid die het schuldentraject (sterk) kan verkorten, te weten inzage in de Basisregistratie Personen (BRP) voor incassobureaus. Daarmee kan voor een veel zorgvuldiger en afgewogen wijze van inning worden gezorgd, omdat een minnelijk traject op het juiste adres beter en sneller kan worden afgesloten. Ook kan onnodige doorstroming naar het gerechtelijke traject worden voorkomen doordat een adres niet klopt. Bovendien wordt de privacy van de schuldenaar beter geborgd en faciliteert het een gelijk speelveld tussen gerechtsdeurwaarders en incassobureaus in het minnelijk traject, zoals de Wki beaamt.

Zeker wanneer alle gemeenten (verplicht) uitvoering gaan geven aan het melden van een actieve schuldenregeling in de genoemde BRP via de Verwijs Index Schuldhulpverlening (VISH), kan een beter minnelijk traject tot stand worden gebracht. Regelmatig blijken gemeenten dit om uiteenlopende redenen (nog) niet te doen. Als die melding wél strikt wordt gedaan kan bij een adresverificatie het incassotraject ook door incassobureaus direct worden stilgelegd. Zij kunnen dan direct de schuldhulpverlener benaderen en voorkomen daarmee nodeloze verdere kosten.

Op die manier geven gemeenten, schuldhulpverleners en incassobureaus gezamenlijk écht invulling aan een beter minnelijk traject dat schuldenaar én schuldeiser vroegtijdig dient.

Lezen wat door de andere organisaties is toegelicht kan hier via positieschuldeiser.nl.