NVVK Schuldenknooppunt

Op dit moment wordt er tussen schuldhulpverleners en schuldeisers op veel verschillende manieren gecommuniceerd: brief, e-mail, portals, etc. Vanuit zowel schuldhulpverleners als schuldeisers is er behoefte aan een gestandaardiseerde, veilige en digitale manier van communiceren.

Daarom is de NVVK met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het najaar van 2017 gestart met het project ‘Digitale communicatie in het schuldregelingstraject’. Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de randvoorwaarden voor een privacybestendige en beveiligde digitale gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers zodat de doorlooptijd van het tot stand brengen van een minnelijke schuldregeling verkort wordt. Het Schuldenknooppunt is de tool dat in het project wordt ontwikkeld en dat voldoet aan de gestelde privacy- en beveiligingseisen.

Doelen

Het Schuldenknooppunt dient verschillende doelen:
Het beschikbaar hebben van een centrale voorziening waarmee schuldhulpverleners en schuldeisers elkaar digitaal en betrouwbaar kunnen bereiken.
Ontzorgen van de informatie-uitwisseling door afspraken te maken over berichten, deelnemende partijen en het proces. Deze afspraken worden zo gemaakt dat voldaan wordt aan de vereisten vanuit de AVG.
Procesoptimalisatie door gegevensuitwisseling via een centraal en beheerd platform. Hierdoor wordt het proces versneld, kosten gereduceerd en de kwaliteit van dienstverlening verbeterd.

Proof-of-Concept

Het Schuldenknooppunt (eerder ook NVVK-stekker en wereldstekker genoemd) is in de 2018 ontwikkeld door schuldhulpverleners, schuldeisers en betrokken software leveranciers. Innovadis heeft het Schuldenknooppunt gebouwd en eind 2018 opgeleverd. In de eerste helft van 2019 wordt in een Proof-of-Concept-omgeving het Schuldenknooppunt getest door verschillende schuldeisers en schuldhulpverleners.

Berichten

Het Schuldenknooppunt richt zich op dit moment alleen op gegevensuitwisseling die nodig is om een schuldregeling tot stand te brengen. Daarvoor zijn de volgende berichten opgesteld en die worden uitgewisseld:

Verzoek saldo-opgave + antwoord schuldeiser
Schuldregelingsvoorstel + antwoord schuldeiser
(Niet) geslaagde schuldregeling
Uitwisseling

De uitwisseling van gegevens vindt bij voorkeur plaats tussen de systemen van schuldhulpverlening en de systemen van schuldeisers (system-to-system). Maar omdat niet alle organisaties hiertoe in staat zijn is er ook een webportal ontwikkeld waar via een webinterface en/of via een up- en downloadfunctie ook gegevens kunnen worden uitgewisseld via het Schuldenknooppunt.

Ambitie

Het Schuldenknooppunt heeft de ambitie om het berichtenverkeer uit te breiden naar bijvoorbeeld het berichtenverkeer dat voor vroegsignalering tussen schuldhulpverleners en schuldeisers plaatsvindt.

Landelijke uitrol

Tegelijkertijd werkt de NVVK op dit moment in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de keten, zoals gemeenten en schuldeisers aan de governance en de business case voor het Schuldenknooppunt. Zodra daar een gedragen en positief beeld is ontstaan, kan de volgende stap gezet worden: landelijke uitrol in een productie-omgeving.

Op korte termijn is het voornemen om in ieder geval met de volgende partijen te werken aan een gedragen business case die kan zorgen voor de landelijke uitrol van het Schuldenknooppunt.

KBvG (Gerechtsdeurwaarders) / LVLB (Lokale Belastingen) / Manifestgroep (Rijksuitvoerders) / NVI (Gecertificeerde Incasso-ondernemingen) / NVVK (Schuldhulpverleners) / VNG (Gemeenten). 

De partijen zijn het erover eens dat de totstandbrenging van het Schuldenknooppunt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de keten is. Hierover vindt tevens regelmatig afstemming met het ministerie van SZW plaats.

Bron: www.nvvk.nl/schuldenknooppunt