Invoeringsdatum Wki uitgesteld

Afgelopen week vond een gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid plaats over de stand van zaken rondom de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Zoals al werd verwacht wordt de invoeringsdatum van de Wki die was voorzien voor 1 januari aanstaande, uitgesteld en wel tot 1 juli 2023. Er zijn nog teveel onduidelijkheden over uiteenlopende onderwerpen.

Naar we verwachten zal later dit jaar overleg plaatsvinden over de inhoud van het Besluit kwaliteit incassodienstverlening. Dat is de Algemene maatregel van bestuur waarover in juni jongstleden een internetconsultatie werd gehouden en die tevens volgend jaar in werking moet treden.

Vervolgbijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst die de NVI samen met het ministerie op 12 mei jongstleden in Papendal Arnhem organiseerde is gesproken over een vervolgovereenkomst later dit jaar. Gezien het aangekondigde uitstel van de wet zal dit op een later moment - naar verwachting mogelijk zelfs pas in de loop van het komende voorjaar - aan de orde zijn.

Blijft u de website van de NVI volgen over nadere berichtgeving.