Informatie ministerie J&V over Wki

Onderstaande tekst werd van het ministerie van Justitie & Veiligheid ontvangen over de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Streefdatum inwerkingtreding Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) wordt 1 maart 2024 

De streefdatum van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening is gewijzigd naar 1 maart 2024. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet was 1 januari 2024. Helaas is dit niet haalbaar. Op dit moment wordt het advies van de Raad van State nog verwerkt. Het uitwerken van de laatste details duurt langer dan verwacht. Hoewel een snelle inwerkingtreding van de wet gewenst is, is het ook belangrijk dat betrokkenen tijdig kennis kunnen nemen van het Besluit kwaliteit incassodienstverlening en de Nadere Toelichting waarin de opmerkingen van de Raad van State zijn verwerkt.

Kwaliteitseisen

Voor partijen die incassohandelingen verrichten voor derden gaan er regels gelden die bij moeten dragen aan de kwaliteit van incassodienstverlening. De wet gaat ervoor zorgen dat er eisen worden gesteld aan vakbekwaamheid, inzichtelijkheid van de vordering, omgangseisen, informatievoorziening, inrichting van werkzaamheden, administratie en klachtenbehandeling.

 

Registratie bij Justis 

De screeningsautoriteit Justis is verantwoordelijk voor de screening van de buitengerechtelijke incassobureaus en het beheer van het incassoregister. De incassodienstverleners moeten zich binnen een jaar na inwerkingtreding registreren bij Justis waar een tarief voor geldt. Voor nieuwe incassodienstverleners (vanaf de inwerkingtreding van de wet) geldt dat zij zich direct moeten registreren. Het register is openbaar en voor iedereen in te zien.

 

Toezicht door Inspectie van Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het toezicht op incassodienstverleners en kan handhaven wanneer incassodienstverleners zich niet aan de regels houden. Vanaf de inwerkingtreding van de Wki is het toezicht vooral gericht op informeren, stimuleren en (waar nodig) interveniëren. De partijen uit het register dragen zelf de kosten van het toezicht. 

 

Voor wie?

Onder de incassodienstverleners worden diegenen verstaan die zich bedrijfsmatig bezighouden met buitengerechtelijke incasso werkzaamheden en die namens derden schulden innen bij consumenten (woonachtig in Nederland) of nadat een vordering aan hen is doorverkocht. De Wki geldt ook voor de incassodienstverleners die deze diensten verrichten naast andere werkzaamheden.

 

Waarom is deze wet ontstaan? 

Consumenten met schulden worden zo beter beschermd en schuldeisers hebben meer duidelijkheid over de werkzaamheden die zij van incassodienstverleners kunnen verwachten. Bij sommige incassodienstverleners deden zich onprofessionele praktijken voor die voor de Nederlandse maatschappij niet toelaatbaar zijn. Door deze wet zullen incassodienstverleners een kwaliteitsslag en een verdere professionalisering doormaken. Incassodienstverleners zullen –in verschillende mate- aanpassingen in hun bedrijf moeten doen om aan de eisen van de Wki te kunnen voldoen en te worden opgenomen in het incassoregister.

 

Meer informatie

Op 7 november 2023 zijn het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid en Justis aanwezig met een stand bij de Credit Expo en verzorgen zij gezamenlijk een presentatie en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De komende periode volgt meer duidelijkheid over de wettelijke normen en financiële gevolgen voor de sector.

Wij vertrouwen erop dat wij u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd en houden u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Wki.

---

Einde bericht Min J&V d.d. 30 oktober 2023