Nieuwe Gedragscode & Incasso Keurmerk van kracht

(Update) De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) introduceert per 1 januari 2019 voor alle NVI-leden een vernieuwde Gedragscode en een herzien Incasso Keurmerk. De vernieuwde reglementen staan voor ‘Maatschappelijk Verantwoord Incasseren’.

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

NVI-voorzitter Jan Franssen: ‘‘Er ligt voor incasso-ondernemingen een maatschappelijke taak om de Nederlandse schuldenberg van 760 miljard euro te verminderen. Dat doen we niet door mensen met schulden blindelings op te jagen, maar door het klantbelang en de zorgplicht voor schuldenaren zorgvuldig af te wegen. Het is belangrijk om oog en oor te hebben voor de problemen waar schuldenaren mee kampen, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Mensen met grote schulden moeten zo snel mogelijk worden opgevangen in een geolied schuldhulpverleningstraject op maat.’’

Aanbieding aan Justitie

Update: op 10 januari 2019 overhandigde voorzitter Jan Franssen de vernieuwde gedragsregels aan mevrouw Anita Vegter, directeur-generaal rechtspleging en rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij zegde toe dat de door de NVI gedane inspanningen worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen die het kabinet heeft rondom de incassomarkt. Wat die inspanningen o.a. betreffen leest u hieronder.

NVI Gedragscode

De NVI heeft een nieuwe Gedragscode opgesteld. Daarin zijn eerdere gedragscodes voor de incasso-ondernemingen, voor incassomedewerkers en voor debiteurenbezoekers verwerkt. De gedragseisen vanuit de branchevereniging bestaan onder andere uit het naleven van de privacywet en de Wet Incassokosten, een zorgvuldige benadering van de schuldenaar, een fatsoenlijke klachtenprocedure en vakbekwaamheidseisen voor medewerkers. Ook beklemtoont de gedragscode dat agressieve, bedreigende of intimiderende praktijken ontoelaatbaar zijn.

NVI Incasso Keurmerk en Eed

De NVI heeft ook haar Incasso Keurmerk herzien. Alle elementen hieruit zijn tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Voordat het herziene Incasso Keurmerk van kracht ging, is het ter consultatie aangeboden aan ACM, AFM, Consumentenbond en de NVVK. De laatste herziening van het Incasso Keurmerk stamt uit 2015. Daarnaast heeft de NVI voor alle incassomedewerkers van haar leden een eed/belofte ingevoerd waarin ze beloven hun werkzaamheden naar de norm van de NVI uit te voeren.

Branche opschonen

Hoewel de nieuwe reglementen de incassodienstverlening en klantgerichtheid van de gecertificeerde incasso-organisaties moeten verbeteren, benadrukt Franssen dat het huidige niveau onder NVI-leden, die samen goed zijn voor 70% van de incassowerkzaamheden, nu al op peil is. Zo komt er in ruim 90% van de incassozaken van NVI-leden geen rechter of gerechtsdeurwaarder aan te pas. Ook bedraagt het aantal klachten bij het KIGID minder dan 0,01% van het totaal aantal vorderingen dat doorlopend bij de NVI-leden wordt behandeld. De grootste winst valt volgens Franssen dan ook te behalen onder de ruim 500 incasso-ondernemingen die nog geen Incasso Keurmerk bezitten. Zij kunnen het keurmerk behalen door na het inrichten van de werkzaamheden en interne processen volgens de NVI Gedragscode en de keurmerkcriteria, gedurende een jaar te laten zien dat men zich hieraan houdt. Wie eenmaal het keurmerk bezit, wordt hierop tweejaarlijks getoetst door een onafhankelijk auditinstituut.