Contourenschets civiele invordering en IBO-rapport problematische schulden aangeboden

Vandaag zijn twee langverwachte rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd, te weten:

1. het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden 'Naar een beter werkende schuldenketen' en

2. de uitkomsten van de verkenning naar aanpassingen in de civiele invorderingsketen, samengevat in de Contourenschets civiele invordering.

Wat met de inhoud van de rapporten wordt gedaan is aan het nieuwe kabinet dat op dinsdag 2 juli aanstaande wordt geïnstalleerd. 


Ad 1. Het IBO rapport is in opdracht van het kabinet uitgevoerd door een  interdepartementale werkgroep, die dit ambtelijke onderzoek onafhankelijk van de politiek uitvoeren. De inhoud van het rapport is vanaf dit moment bekend, we zullen het nader bestuderen en onze bevindingen hier plaatsen.

 

Ad 2. De verkenning naar mogelijke aanpassingen in de civiele invorderingsketen was in oktober 2023 aangekondigd en is uitgevoerd door een kwartiermaker die door de ministeries J&V en SZW werd aangesteld. De contourenschets is ook een reactie op de motie van enkele kamerleden die de regering hadden opgeroepen om de voorbereidingen voor een nieuw incassostelsel ter hand te nemen, gericht op collectief belang van zowel crediteur als debiteur. 
De NVI heeft aan het rapport meegewerkt door gesprekken met de kwartiermaker en bijdragen aan stakeholderbijeenkomsten. Het definitieve rapport dient nu nog te worden bestudeerd.