Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening


De Raad van State heeft een aantal opmerkingen bekend gemaakt die zijn geplaatst bij het ontwerpbesluit houdende regels voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening), met nota van toelichting.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit regelt onder meer een nadere invulling van de wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking door gemeenten in het kader van schuldhulpverlening. (zie noot 1) Zo regelt het besluit welke signalen een goede indicatie vormen voor de vroegsignalering van schulden, welke personen en instanties informatie aan de gemeenten verstrekken en aan wie het college onder voorwaarden gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor hun rol bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Bewaartermijn

De Raad van State maakt een opmerking over de bewaartermijn voor het verstrekken van gegevens over een schuldhulpverleningstraject door gemeenten aan derden. In verband daarmee is aanpassing wenselijk van de toelichting.

Het ontwerpbesluit regelt onder meer dat het college het gegeven dat de cliënt schuldhulpverlening ontvangt verstrekt aan de gerechtsdeurwaarders, verstrekkers van de signalen, schuldeisers, bewindvoerders en kredietverstrekkers. (zie noot 2) Het is van belang dat deurwaarders, schuldeisers, bewindvoerders en kredietverstrekkers op de hoogte zijn dat een persoon schuldhulpverlening ontvangt, aldus de toelichting. (zie noot 3) Het ontwerpbesluit regelt niet hoe lang deze partijen deze informatie mogen bewaren. Ook in de toelichting wordt geen duiding gegeven van een bewaartermijn, maar wordt slechts vermeld dat de betrokken organisaties hierover nadere afspraken kunnen maken. Aldus is het aan partijen overgelaten of zij hierover afspraken maken en zo ja, welke bewaartermijn zij daarin vastleggen.

AVG

De Afdeling merkt op dat het verstrekken van het gegeven dat iemand schuldhulpverlening ontvangt door de gemeente aan een derde, voor betrokkenen ingrijpend is. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist dat de verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en ter zake dienend is. Dit brengt met zich dat de opslag van persoonsgegevens moet worden beperkt tot het strikte minimum. Voor betrokkenen die een traject van schuldhulpverlening succesvol hebben kunnen afronden, is het van groot belang om daarna daadwerkelijk met een schone lei te kunnen beginnen. Dit wordt bemoeilijkt als een eerder schuldhulpverleningstraject de betrokkene onnodig lang wordt nagedragen.

Gelet hierop is een nadere duiding van de bewaartermijn in de toelichting aangewezen. De Afdeling adviseert daarbij in te gaan op wat elders wordt vermeld in de toelichting ten aanzien van hetgeen gebruikelijk is voor het Bureau Kredietregistratie (BKR) en het Centraal Insolventieregister. Het BKR registreert saneringskredieten en schuldregelingen tot vijf jaar na beëindiging van de schuld. In het Centraal Insolventieregister staan schuldsaneringen die de rechter op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen uitspreekt tot zes maanden na beëindiging.

Bron: raadvanstate.nl