Beleidsregels Wki: extra richtlijnen

Per 11 april zijn de Beleidsregels Wet kwaliteit incassodienstverlening gepubliceerd. Daarin staat nadere uitleg van de regels in artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, en artikel 7 eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet kwaliteit incassodienstverlening.

Die regels geven richting hoe door de vergunningverlener moet worden gekeken naar informatie die mogelijk leidt tot een weigering van de Wki-vergunning. De inschrijving in het register wordt bijvoorbeeld geweigerd indien bij het onderzoek naar de antecedenten van de aanvrager en de eventuele bestuurders (de betrouwbaarheidstoets) blijkt dat er veroordelingen en andere rechterlijke uitspraken tegen hen zijn gedaan.

Ook andere feiten omtrent de aanvrager of een van de bestuurders kunnen tot weigering van de vergunning leiden. Denk dan aan (reeksen van) overtredingen, sepots, processen-verbaal en mutaties. Of van het verkeren in criminele kringen. De periode waarover wordt teruggekeken is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, maar bedraagt - behoudens uitzonderlijke gevallen - nooit langer dan acht jaar.

Eveneens is alertheid geboden wanneer de aanvrager of bestuurder geen Nederlandse nationaliteit heeft of nog niet acht jaar in ons land woonachtig is. Ook dan moet er extra (buitenlands) onderzoek worden gedaan en dient een betrouwbaarheidsverklaring te worden aangevraagd (en overlegd bij de vergunningsaanvraag).

U KUNT HIER DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS LEZEN.