Wet Late Betalingen per 1 juli 2017

De ‘Wet late betalingen’ is op 1 juli jl. inwerking getreden. Daarmee komt er een einde aan het zonder consequenties kunnen afdwingen van lange(re) betaaltermijnen door grote bedrijven van hun leveranciers en dienstverleners in het MKB en zelfstandig ondernemers. Met alle nare financiele gevolgen voor hen van dien. 

Hoe was het wettelijk geregeld tot 1 juli 2017?

De reguliere betaaltermijn is op grond van een Europese richtlijn 30 dagen, maar bedrijven konden hier in onderling overleg onder bepaalde voorwaarden van afwijken. De praktijk was echter anders. Met name grote bedrijven hanteerden regelmatig betalingstermijnen van meer dan 60 dagen (soms zelfs tot 120 dagen), waardoor vooral mkb-leveranciers en zelfstandig ondernemers zelf flinke liquiditeitsproblemen konden krijgen. Omwille van de klantrelatie kon hier weinig of niet verandering in worden aangebracht. 

Wat is er veranderd?

Per 1 juli 2017 verbiedt de wet betaaltermijnen van langer dan 60 dagen tussen grote ondernemingen en MKB-leveranciers en dienstverleners of zelfstandig ondernemers. Overeenkomsten met een langere betaaltermijn dan 60 dagen zijn nietig (dus niet geldig). Daarnaast wordt die langere termijn van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Wordt de factuur ná die 30 dagen betaald, dan is de afnemer automatisch een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente (momenteel 8% per jaar). Deze rente kan tot 5 jaar na afloop van de betaaltermijn worden opgeëist. 

Welke ondernemingen wordt als 'groot' gezien en welke niet?

Een bedrijf wordt als 'groot' aangemerkt indien op twee achtereenvolgende balansdata wordt voldaan aan ten minste twee van de drie onderstaande criteria:
- de waarde van de activa op de balans is groter dan € 20 miljoen;
- de netto omzet over het boekjaar is groter dan € 40 miljoen;
- het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is groter dan 250 werknemers.

Kleine en middelgrote leveranciers en dienstverleners zijn bedrijven die aan geen of aan slechts één van deze criteria voldoen en zelfstandig ondernemers.

Voor welke contracten geldt de nieuwe wet?

De nieuwe wet geldt voor alle (nieuwe) overeenkomsten die vanaf 1 juli 2017 worden aangegaan. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangsregeling van één jaar. Vanaf 1 juli 2018 moeten dus ook alle bestaande contracten aan de nieuwe wetgeving voldoen. De wet is mede op initiatief van ONL, CDA-Kamerlid Agnes Mulder en voormalig Kamerlid Mei Li Vos tot stand gekomen. De officiele wetstekst vindt u hier. Over 3 jaar zal de Minister van EZ verslag doen over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.