Financiele effecten coronavirus

Het COVID-19 virus oftewel coronavirus heeft grote impact op het maatschappelijk leven in binnen- en buitenland. Niet alleen rondom de gezondheid van mensen, ook de economische gevolgen zullen groot zijn. Consumenten zullen worden getroffen en ook voor bedrijven en ZZP-ers zullen de financiële gevolgen enorm kunnen zijn.

Onderstaand reiken we u de nodige informatie aan, die waar nodig steeds zal worden bijgewerkt, want ook de NVI volgt het nieuws en de richtlijnen van het RIVM nauwlettend. 

Voor NVI-leden

In het op 16 maart jl. uitgestuurde nieuwsbericht aan de leden is bekend gemaakt dat de Algemene ledenvergadering van 3 april a.s. is geannuleerd. Ook worden de examens die staan gepland tot 6 april as door Examenadviesburo omgeboekt. Dit wordt door Examenadviesburo rechtstreeks met de examenkandidaten geregeld.

Voor schuldenaren

Onze aangesloten leden zullen hun werkzaamheden zoveel mogelijk blijven uitvoeren. Immers, door deze onverkwikkelijke situatie zullen vorderingen niet ineens verdwijnen. De incassobureaus innen de vorderingen vaak voor schuldeisers waarmee u zaken heeft gedaan, geld heeft geleend of iets anders heeft afgesproken waarvoor u nog moet betalen. Daarom kunnen onze leden niet zelfstandig besluiten om te stoppen met innen. Wel kunnen zij waar nodig maatwerk leveren en zoveel mogelijk rekening houden met uw financiële situatie. Daarvoor is het wel nodig dat er wordt gecommuniceerd, nu meer dan ooit.

Algemeen geldt: 'laat van u horen en neem contact op met het incassobureau dat u heeft benaderd'.

Als u een bericht heeft ontvangen van een incassobureau - op welke manier ook - reageert u dan svp vooral en neem contact met hen op. Dat was altijd al zo, maar juist nu is het belangrijk om te communiceren.
We onderstrepen nog maar eens dat als u niet(s) laat weten, het incassobureau ook geen rekening kan houden met uw omstandigheden. Omdat ook zij niet over een glazen bol beschikken.

- Kunt u door gewijzigde financiële omstandigheden niet ineens betalen? Vraag dan of een betalingsregeling mogelijk is.
- Heeft u een betalingsregeling maar lukt het niet om die op de afgesproken manier na te komen, vraag dan om uitstel of een aangepaste regeling.
- Bent u het niet eens met de vordering, mailt u dan uw bezwaren of schrijf deze in een brief aan het incassobureau.
- Kunt u wel betalen, doe dat dan zo snel mogelijk - daardoor kan uw schuldeiser ook zijn rekeningen weer betalen.

Bent u consument en heeft u schulden? 

In de komende tijd kunt u worden geconfronteerd met minder inkomen vanwege bijvoorbeeld problemen bij uw werkgever. Hoewel er de nodige financiële regelingen zullen zijn, kunnen bij teruglopende inkomsten toch problemen ontstaan. Neem u hierover contact op met het incassobureau dat u heeft benaderd en probeer samen tot een oplossing te komen. Heeft u al lange(re) tijd problemen om rond te komen, dan kunnen deze omstandigheden versneld voor extra moeilijkheden gaan zorgen. Neemt u contact op met de gemeente waarin u woont en vraag om hulp.

Let wel: u bent niet de enige die problemen heeft (gehad). De overheid heeft in de campagne 'Kom jij eruit' de nodige ervaringsverhalen verzameld; lees ze en kom - net als deze ambassadeurs - in actie!

Heeft u een bedrijf of bent u ZZP-er, lees hieronder dan welke mogelijkheden er zijn.

Het kabinet heeft voor ondernemers inclusief ZZP’ers uitstel van betaling mogelijk gemaakt van belastingen. Via deze link treft u informatie aan hoe u uitstel of verlaging van een (voorlopige) aanslag bij de Belastingdienst kunt aanvragen.
Heeft u medewerkers in dienst dan vindt u via deze link de nodige informatie op vragen over het wel/niet kunnen laten doorwerken en welke maatregelen u kunt nemen om de verspreiding van het virus verder tegen te gaan. Lukt het u niet om uw medewerkers voldoende werk aan te bieden, dan kunt u van de nodige regelingen gebruik maken, zoals werktijdverkorting en verruiming BMKB-kredieten.

Ook de banken dragen hun steentje bij en hebben aangegeven uitstel te willen verlenen aan het MKB, zoals bijvoorbeeld de ABN AMRO en de Rabobank

Bent u ZZP'er dan is het niet mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Wel kunt u zich melden bij uw woongemeente voor een lening of inkomensaanvulling krachtens de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) aanvragen. Er is een afwikkelingstijd mee gemoeid, dus vraag het tijdig aan.

Bij de Kamer van Koophandel heeft men een speciale pagina gemaakt met veelgestelde ondernemersvragen over corona. 

Ook de NVVK heeft informatie op de website geplaatst voor ondernemers, omdat ook zij zien dat het coronavirus een test is voor gemeenten. Let wel: de gemeente moet (schuld)hulp aanbieden aan zelfstandigen. 

MAAK GEBRUIK VAN DE REGELINGEN 
WACHT NIET AF TOT DE PROBLEMEN ECHT TE GROOT ZIJN GEWORDEN EN KOM IN ACTIE


Secretariaat NVI

Het secretariaat van de NVI is vooralsnog telefonisch gewoon bereikbaar op werkdagen onder het nummer 035-699 42 10. Indien de situatie en richtlijnen veranderen zullen wij onze dienstverlening hierop aanpassen en daar zo snel mogelijk over communiceren.